لوازم ایمنی

آیا ازضرورت حفاظت و ایمنی  کارکنان و کارکنان و  قوانین کشوری در مورد  محافظت کارگران در برابر مخاطرات کاری آگاه هستید ؟  در ماده 91و 92 و 85 قانون کار ایران تصریح شده محافظت  از کارگران در برابر مخاطرات محیط کارطبق قانون برعهده کارفرمایان است .
همچنین  در ماده 91 قانون کار صراحتا درج شده که  تهیه لوازم ایمنی و حفاظت فردی طبق قانون برعهده کارفرمایان است .
که البته میدانیم این لوازم بمنظور محافظت در برابر مخاطرات مختلف محیط کار از قبیل عوامل شیمیایی – مکانیکی – فیزیکی و… استفاده میشوند.
بد نیست بدانید که طبق قوانین و مقررات سازمان بهداشت و ایمنی شغلی آمریکای شمالی  کارفرمایان باید قبل از تهیه این لوازم کلیه تمهیدات فنی و مهندسی را در جهت حذف یا کاهش مخاطرات انجام دهند. پس از انجام اقدامات فنی در صورتیکه بازهم خطری در محیط باقی بماند یا  در برخی شرایط نادر که امکان انجام هیچگونه کنترل مهندسی بر روی مخاطرات محیط کار وجود ندارد آنگاه لوازم حفاظت فردی  را تهیه نمایند. استفاده از لوازم ایمنی حفاظت فردی  آخرین گام محافظت در برابر مخاطرات محیط کار است .
استفاده از لوازم ایمنی حفاظت فردی در اغلب موارد باعث کاهش کارآئی کارگر شده و بازده کار را کاهش میدهد  در صورتی که سایر راهکارهای کنترلی علاوه بر کاهش یا حتی حذف مخاطرات باعث افزایش بازده کار هم میگردد.