دتکتور حرارتی ثابت

 این دتکتور اعلام حریق، بر اساس دستیابی به دمای ثابت از پیش تعیین شده کار می کند.زمانی که دما از آستانه تعریف شده برای دتکتور فرا تر رود، دتکتور شروع به دادن هشدار کرده و سیستم اعلام حریق را فعال می نماید. 
کلاس درجه حرارت ( A1S,A2S, BS ) منطبق با استاندارد EN545 اروپا می باشد. این دتکتور قابل برنامه ریزی با کنترل پنل IFS7002 است. دتکتور FD7110 یونی پاس مناسب برای محیط هایی با دمای معمول و بالا، بدون تغییرات ناگهانی می باشد.