شستی آدرس پذیر

شستی اعلام حریق یونیپاس برای فرمان دادن به کنترل پنل اعلام حریق به صورت دستی طراحی شده است.  نحوه کار این شستی اعلام حریق به این صورت است که با ضربه زدن به قسمت مشخص شده از شیشه و شکستن آن، یک سیگنال    فعال سازی به کنترل پنل سیستم اعلام حریق فرستاده شده و چراغ نشانگر شستی اعلام حریق روشن می شود